ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Z BLOKU WSCHODNIEGO WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW NA PODSTAWIE USTAWY Z 27-06-2023 ROKU

Kategoria: Kadry i płace

Opis szkolenia:

We wtorek, 1 sierpnia, na skutek odwołania stanu epidemicznego, utraciły moc:

 • przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów;
 • przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności.

Jeśli zatrudniasz cudzoziemca i chcesz kontynuować współpracę, musisz zadbać o posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających legalne prawo cudzoziemca do pobytu i pracy (w zależności od sytuacji formalno-prawnej danego cudzoziemca) przez okres po 31 lipca 2023 r. Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. Dokumentów przedłużających powinni zwrócić uwagę na legalność swojego pobytu i podjąć odpowiednie kroki, takie jak, złożenie wniosku pobytowego do 31 lipca.

Wraz z wycofaniem stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 1 lipca 2023 r., 30-dniowy termin określony w wyżej wymienionych przepisach rozpoczął bieg w dniu 2lipca 2023 r. Skutki przedłużenia niektórych uprawnień, ważności dokumentów i przedłużenia terminów działania kończą się zatem w tym dniu.

Zweryfikuj czy zatrudniasz cudzoziemców na prawidłowej podstawie oraz czy  prawidłowo dokonujesz ubezpieczeń społecznych zatrudnionych cudzoziemców.  W trakcie dwudniowego szkolenia, nauczysz się jak praktycznie przygotować dokumentację związaną z zatrudnianiem cudzoziemców a co najważniejsze, otrzymasz wzory przykładowej dokumentacji.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dostaniesz praktyczną interpretację przepisów, które weszły w życie w 2023 roku, 
 • poznasz zasady uzyskiwania zezwolenia o pracę, w tym, nowe przepisy dotyczące wniosków oraz zasady wydawania zezwoleń w trybie 60 dni a także listę zawodów, w wykonywaniu których cudzoziemcy z Bloku Wschodniego nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę;
 • będziesz wiedzieć jak prawidłowo opodatkować dochody uzyskane przez cudzoziemców, 
 • zyskasz pewność, że prawidłowo dokonujesz ubezpieczeń społecznych zatrudnionych cudzoziemców
 • dowiesz się, co najczęściej sprawdzają organy kontrolne;
 • nauczysz się jak praktycznie przygotować dokumentację związaną z zatrudnianiem cudzoziemców;
 • otrzymasz wzory przykładowej dokumentacji;

DZIEŃ I - OMÓWIENIE AKTUALNYCH PODSTAW PRAWNYCH ORAZ ZMIAN PLANOWANYCH W 2023 ROKU 

1.    Pobyt cudzoziemców w Polsce:

 • Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na przestrzeni ostatnich 10 lat (zmiany - wymagania przepisowe): 
  • Ustawa z 20.04.2004 roku;
  • Ustawa z 20.07.2017 roku;
  • Ustawa z 30-03-2020 r. pozycja 568;
  • Reguły zmieniające przepisy ustawą z 29-01-2022 roku.   
  • Ustawa z dnia 12-03-2022 r. ( przepisy obowiązujące od 24-02-2022 r )
  • Ustawa z 08-06-2022 r. 
  • Ustawa z 13-09-2022 r.  
  • Ustawa z 27-06-2023 r.  

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej: 

 • Obywatele Unii Europejskiej (opisy przypadków, dokumentacja ogólna, dokumentacja z PIP, dokumentacja z ZUS) 
 • Obywatele Bloku Wschodniego 
 • Obywatele Państw trzecich - 5 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina)– omówienie różnych rodzajów wiz,  
 • Obywatele 5 Państw - ruch bezwizowy – paszport biometryczny (przepis od 11-06-2017 roku), zmiany po 01-01-2018 r. na poziomie Urzędu Pracy 
  • Ustawa z 30-03-2020 r. ( zmiany COVID 19 ) : zniesienie przepisów  
  • Ustawa z 29-01-2022 r. ( zmiany w dokumentacji ) 
  • Ustawa z 12-03-2022 r. ( zmiany w dokumentacji, aktualizacja przepisów )  zniesienie przepisów 
  • Ustawa z 08-06-2022 r.  ( aktualizacja przepisów ) zniesienie przepisów  
 • Pobyt czasowy, a pobyt stały – zasady nabycia karty pobytu: 

  • Ustawa z 13-09-2022 r.  

  • Ustawa z 27-06-2023 r. wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce    

3. Praca cudzoziemców na terenie Polski

 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej (zasada delegowania) 
 • Zatrudnienie cudzoziemców z Bloku Wschodniego
 • Obywatele 6 państw sąsiadujących z Polską (omówienie zaproszenia oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy według najnowszych przepisów) 
 • Nowe przepisy od stycznia 2022 roku 
 • Nowe oświadczenia w trybie wydłużonym 
 • Zmiana znaczenia wizy D05A – brak ograniczeń w trybie 6 miesięcy  
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy z Bloku Wschodniego nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę 
 • Omówienie przepisów dotyczących poszerzenia listy zawodów po 01-01-2022 roku. 
 • ( procedura uproszczona )   
 • Legalny pobyt obywateli Ukrainy wjeźdzających do Polski po 24.02.2022 roku 
 • Status pobytowy obywateli innych państw – niż  obywatele Ukrainy wjeżdzających do Polski po 24.02.2022 r – 15 dniowe pobyty 
 • Ustawa z 08-06-2022 r. AKTUALIZACJA przepisów 
 • Projekt ustawy z 13-09-2022 r.
 • Ustawa z 27-06-2023 r.  
 • • Zasady uzyskiwania zezwolenie na pracę (omówienie wniosku zezwolenie typu A – Praktyczne wskazówki) 
  • Nowe przepisy dotyczące wniosków – za okresy sprzed 01-01-2022 roku,  ( procedura uproszczona ) 
  • Zasada wydawania zezwoleń w trybie 60 dni 
  • Zasady zawierania umów o pracę lub umów zleceń (praktyczne przykłady)
 • • Omówienie zasad zatrudnienia osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • •Omówienie zasad uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę (karta pobytu czasowego oraz zezwolenie na pracę - według najnowszych przepisów) 
 • •Omówienie zasad zatrudnienia na podstawie pobytu stałego (karta pobytu stałego oraz brak konieczności posiadana zezwolenia na pracę) 
 • •Omówienie zasad zatrudniania na podstawie pobytu rezydenta długoterminowego (karta na pobyt rezydenta długoterminowego) 
 • •Omówienie Karty Polaka oraz zasad zatrudnienia na podstawie Karty Polaka z uwzględnieniem obowiązku posiadania wizy 
 • • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • • uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii

4. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy;
 • Miejsce zamieszkania (PESEL dla Cudzoziemca, NIP - dla Cudzoziemca, zasady, podstawy prawne);
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (praktyczne przykłady dokonywania naliczeń – sporządzanie IFT1/ IFT1 R, PIT8 AR, PIT 4 R);
 • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym;
 • Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym (zasady stosowanie zaliczki ryczałtowej, zasady stosowania zaliczki progresywnej);
 • Certyfikat rezydencji;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce (prawa i obowiązki Cudzoziemca);
 • Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców;
 • Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1.

5. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:

 • Obowiązek zgłaszania Cudzoziemca do ZUS – Program Płatnik (kody);
 • Zasada jednego ustawodawstwa:
  • Zasada równego traktowania;
  • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania;
  • Zasada zachowania praw nabytych;
  • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy;
  • Pracownicy delegowani;
  • Pracownicy transportu międzynarodowego;
  • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich;
  • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie;
  • Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce;
  • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

6. Podsumowanie szkolenia:

 • Zagrożenia i koszty jakie wiążą się z zatrudnianiem nielegalnym obcokrajowców;
 • Opinie i oceny RP na arenie międzynarodowej w świetle stosowania przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców; 
 • Zasady – prawa i obowiązki Pracodawców wynikające z Ustawy RODO.
 • PODSUMOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH od 24-02-2022 r do 27-06-2023 r.

 

DZIEŃ II - PRAKTYCZNE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W CELACH ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW:

 1. Praktyczne opracowanie zaproszenia, Cudzoziemcy Blok Wschodni - kwestie prawne;
 2. Praktyczne opracowanie oświadczenia o powierzeniu pracy, cudzoziemcy Blok Wschodni;
 3. Praktyczne opracowanie upoważnienia dla pracodawców ubiegających się o wydanie  opinii starosty w celu zatrudnienia cudzoziemców, Blok Wschodni;
 4. Omówienie wniosku dla podmiotu ubiegające się o zatrudnienie cudzoziemca;
 5. Omówienie upoważnienie w celu sprawdzenia toku sprawy w urzędzie pracy;
 6. Omówienie pisma z art. 88z. ( niekaralność);
 7. Omówienie, tłumaczenie umowy zlecenia oraz umowy o pracę dla cudzoziemców Blok Wschodni;
 8. Omówienie wniosku zezwolenie Typu A;
 9. Omówienie pisma z art. 88j (niekaralność);
 10. Omówienie wniosku  jednolite zezwolenie na pobyt i pracę;
 11. Omówienie wniosku pobyt stały;
 12. Omówienie wniosku rezydent długoterminowy;
 13. Omówienie dokumentu Karty Polaka;
 14. Omówienie wniosku o przedłużenie wizy Krajowej.

Interesujesz się tematyką zatrudniania obcokrajowców z Bloku Wchodniego? Przeczytaj naszą aktualność: ZUS WSTRZYMA WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, UCHODŹCOM Z UKRAINY, NIEZWŁOCZNIE PO OPUSZCZENIU PRZEZ NICH TERYTORIUM POLSKI

Prelegenci:

Z wykształcenia specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, posiada dużą wiedzę z zakresu prawa pracy oraz rachunkowości oraz siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe nabyte w różnych organizacjach, począwszy od administracji budżetowej poprzez organizacje non-profit, stowarzyszenia i fundacje, prace w biurach rachunkowych oraz własną działalność. Praca wykonywana na różnych stanowiskach od referenta do spraw księgowych do Dyrektora Personalnego w małych przedsiębiorstwach jak również w dużych zakładach pracy o bardzo zróżnicowanym profilu działalności z kapitałem zagranicznym włącznie.

Czytaj więcej »

Program:

Online w godz. 10:00 - 15:00 21.09.2023 - 22.09.202310:00:00 - 15:00:00
Online, w godz. 10:00 - 15:00 23.10.2023 - 24.10.202310:00:00 - 15:00:00

DZIEŃ I - OMÓWIENIE AKTUALNYCH PODSTAW PRAWNYCH ORAZ ZMIAN PLANOWANYCH W 2023 ROKU 

1.    Pobyt cudzoziemców w Polsce:

 • Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na przestrzeni ostatnich 10 lat (zmiany - wymagania przepisowe): 
  • Ustawa z 20.04.2004 roku;
  • Ustawa z 20.07.2017 roku;
  • Ustawa z 30-03-2020 r. pozycja 568;
  • Reguły zmieniające przepisy ustawą z 29-01-2022 roku.   
  • Ustawa z dnia 12-03-2022 r. ( przepisy obowiązujące od 24-02-2022 r )
  • Ustawa z 08-06-2022 r. 
  • Ustawa z 13-09-2022 r.  
  • Ustawa z 27-06-2023 r.  

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej: 

 • Obywatele Unii Europejskiej (opisy przypadków, dokumentacja ogólna, dokumentacja z PIP, dokumentacja z ZUS) 
 • Obywatele Bloku Wschodniego 
 • Obywatele Państw trzecich - 5 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina)– omówienie różnych rodzajów wiz,  
 • Obywatele 5 Państw - ruch bezwizowy – paszport biometryczny (przepis od 11-06-2017 roku), zmiany po 01-01-2018 r. na poziomie Urzędu Pracy 
  • Ustawa z 30-03-2020 r. ( zmiany COVID 19 ) : zniesienie przepisów  
  • Ustawa z 29-01-2022 r. ( zmiany w dokumentacji ) 
  • Ustawa z 12-03-2022 r. ( zmiany w dokumentacji, aktualizacja przepisów )  zniesienie przepisów 
  • Ustawa z 08-06-2022 r.  ( aktualizacja przepisów ) zniesienie przepisów  
 • Pobyt czasowy, a pobyt stały – zasady nabycia karty pobytu: 

  • Ustawa z 13-09-2022 r.  

  • Ustawa z 27-06-2023 r. wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce    

3. Praca cudzoziemców na terenie Polski

 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej (zasada delegowania) 
 • Zatrudnienie cudzoziemców z Bloku Wschodniego
 • Obywatele 6 państw sąsiadujących z Polską (omówienie zaproszenia oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy według najnowszych przepisów) 
 • Nowe przepisy od stycznia 2022 roku 
 • Nowe oświadczenia w trybie wydłużonym 
 • Zmiana znaczenia wizy D05A – brak ograniczeń w trybie 6 miesięcy  
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy z Bloku Wschodniego nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę 
 • Omówienie przepisów dotyczących poszerzenia listy zawodów po 01-01-2022 roku. 
 • ( procedura uproszczona )   
 • Legalny pobyt obywateli Ukrainy wjeźdzających do Polski po 24.02.2022 roku 
 • Status pobytowy obywateli innych państw – niż  obywatele Ukrainy wjeżdzających do Polski po 24.02.2022 r – 15 dniowe pobyty 
 • Ustawa z 08-06-2022 r. AKTUALIZACJA przepisów 
 • Projekt ustawy z 13-09-2022 r.
 • Ustawa z 27-06-2023 r.  
 • • Zasady uzyskiwania zezwolenie na pracę (omówienie wniosku zezwolenie typu A – Praktyczne wskazówki) 
  • Nowe przepisy dotyczące wniosków – za okresy sprzed 01-01-2022 roku,  ( procedura uproszczona ) 
  • Zasada wydawania zezwoleń w trybie 60 dni 
  • Zasady zawierania umów o pracę lub umów zleceń (praktyczne przykłady)
 • • Omówienie zasad zatrudnienia osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • •Omówienie zasad uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę (karta pobytu czasowego oraz zezwolenie na pracę - według najnowszych przepisów) 
 • •Omówienie zasad zatrudnienia na podstawie pobytu stałego (karta pobytu stałego oraz brak konieczności posiadana zezwolenia na pracę) 
 • •Omówienie zasad zatrudniania na podstawie pobytu rezydenta długoterminowego (karta na pobyt rezydenta długoterminowego) 
 • •Omówienie Karty Polaka oraz zasad zatrudnienia na podstawie Karty Polaka z uwzględnieniem obowiązku posiadania wizy 
 • • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • • uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii

4. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy;
 • Miejsce zamieszkania (PESEL dla Cudzoziemca, NIP - dla Cudzoziemca, zasady, podstawy prawne);
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (praktyczne przykłady dokonywania naliczeń – sporządzanie IFT1/ IFT1 R, PIT8 AR, PIT 4 R);
 • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym;
 • Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym (zasady stosowanie zaliczki ryczałtowej, zasady stosowania zaliczki progresywnej);
 • Certyfikat rezydencji;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce (prawa i obowiązki Cudzoziemca);
 • Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców;
 • Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1.

5. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:

 • Obowiązek zgłaszania Cudzoziemca do ZUS – Program Płatnik (kody);
 • Zasada jednego ustawodawstwa:
  • Zasada równego traktowania;
  • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania;
  • Zasada zachowania praw nabytych;
  • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy;
  • Pracownicy delegowani;
  • Pracownicy transportu międzynarodowego;
  • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich;
  • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie;
  • Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce;
  • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

6. Podsumowanie szkolenia:

 • Zagrożenia i koszty jakie wiążą się z zatrudnianiem nielegalnym obcokrajowców;
 • Opinie i oceny RP na arenie międzynarodowej w świetle stosowania przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców; 
 • Zasady – prawa i obowiązki Pracodawców wynikające z Ustawy RODO.
 • PODSUMOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH od 24-02-2022 r do 27-06-2023 r.

 

DZIEŃ II - PRAKTYCZNE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W CELACH ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW:

 1. Praktyczne opracowanie zaproszenia, Cudzoziemcy Blok Wschodni - kwestie prawne;
 2. Praktyczne opracowanie oświadczenia o powierzeniu pracy, cudzoziemcy Blok Wschodni;
 3. Praktyczne opracowanie upoważnienia dla pracodawców ubiegających się o wydanie  opinii starosty w celu zatrudnienia cudzoziemców, Blok Wschodni;
 4. Omówienie wniosku dla podmiotu ubiegające się o zatrudnienie cudzoziemca;
 5. Omówienie upoważnienie w celu sprawdzenia toku sprawy w urzędzie pracy;
 6. Omówienie pisma z art. 88z. ( niekaralność);
 7. Omówienie, tłumaczenie umowy zlecenia oraz umowy o pracę dla cudzoziemców Blok Wschodni;
 8. Omówienie wniosku zezwolenie Typu A;
 9. Omówienie pisma z art. 88j (niekaralność);
 10. Omówienie wniosku  jednolite zezwolenie na pobyt i pracę;
 11. Omówienie wniosku pobyt stały;
 12. Omówienie wniosku rezydent długoterminowy;
 13. Omówienie dokumentu Karty Polaka;
 14. Omówienie wniosku o przedłużenie wizy Krajowej.

Lokalizacja i termin:

Online w godz. 10:00 - 15:00
21.09.2023 - 22.09.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
23.10.2023 - 24.10.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Cena:

Cena standardowa: 490.00 zł


W ramach opłaty za szkolenie online otrzymasz:

 • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat udziału w szkoleniu w formie elektronicznej.

Rejestracja:

Online w godz. 10:00 - 15:00
21.09.2023 - 22.09.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
23.10.2023 - 24.10.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.