Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

Kategoria: Kadry i płace

Opis szkolenia:

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobingowi i dyskrymiancji, np. umieszczając odpowiednie zapisy w regulaminie pracy. W przypadku, kiedy pracodawca sam dopuścił się mobbingu lub tolerował tego typu zachowania wśród swoich pracowników, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Aby uniknąć problemów związanych tego typu zrachowaniami lub też wykazywaniem przed sądem, ze realne działania antymobingowe wdrożone w firmie były skuteczne, weź udział w praktycznym szkoleniu na którym poznasz obowiązki leżące po stronie pracodawcy i kadry kierowniczej mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w firmie. 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.     Zasada niedyskryminacji na każdym etapie zatrudnienia i ustania stosunku pracy  

 • Otwarty katalog dyskryminacji
 • Nierówne traktowanie a dyskryminacja
 • Niedyskryminowanie na etapie rekrutacji - pytania do kandydata  w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość pytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych 
 • Niedyskryminowanie przy zwalnianiu pracowników – dobór kryteriów do zwolnienia pracowników, dostęp do szkoleń w trakcie okresu wypowiedzenia
 • Niedyskryminowanie po ustaniu zatrudnienia - wypłata premii i bonusów, równe prawa do outplacementu
 • Roszczenia pracownicze w związku z dyskryminacją

2.     Mobbing w miejscu pracy

 • Czym jest mobbing 
 • Cel stosowania zachowań mobbingujących
 • Fazy zjawiska mobbingu
 • Paktyki mobbingu
 • Zachowania mobbingowe
  • Oddziaływania utrudniające możliwości komunikowania się
  • Oddziaływania zaburzające stosunki społeczne
  • Działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby
  • Działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej
  • Działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary
 • Molestowanie
 • Działania nie posiadające znamion mobbingu
 • Cechy - osoby, w stosunku, której stosowane są zachowania  mobbingujące, sprawcy mobbingu, świadka mobbingu 
 • Kroki pracodawcy przeciwdziałające mobbingowi
 • Działania pracodawcy w przypadku zgłoszenia pracownika do pracodawcy  o niezgodnym z zasadami współżycia społecznego zachowaniu innych pracowników    
 • Procedura antymobbingowa i dyskryminacyjna  
 • Konsekwencje prawne dla sprawcy mobbingu 
 • Dochodzenie od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu, nie tylko po rozwiązaniu umowy o pracę ale także w trakcie trwania stosunku pracy   

 
3.     Roszczenia pracownicze w związku z dyskryminacją i mobbingiem, konsekwencje dla pracodawcy naruszenia zasad równego traktowania, odpowiedzialność związana z kodeksem pracy, kodeksem karnym, kodeksem cywilnym 

 • Roszczenia z tytułu dyskryminacji
 • Roszczenia z tytułu mobbingu

4.    Orzecznictwo sądowe dotyczące dyskryminacji i mobbingu

Prelegenci:

Program:

Online w godz. 10:00 - 13:00 10.11.2023
Online, w godz. 10:00 - 13:00 14.12.2023

1.     Zasada niedyskryminacji na każdym etapie zatrudnienia i ustania stosunku pracy  

 • Otwarty katalog dyskryminacji
 • Nierówne traktowanie a dyskryminacja
 • Niedyskryminowanie na etapie rekrutacji - pytania do kandydata  w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość pytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych 
 • Niedyskryminowanie przy zwalnianiu pracowników – dobór kryteriów do zwolnienia pracowników, dostęp do szkoleń w trakcie okresu wypowiedzenia
 • Niedyskryminowanie po ustaniu zatrudnienia - wypłata premii i bonusów, równe prawa do outplacementu
 • Roszczenia pracownicze w związku z dyskryminacją

2.     Mobbing w miejscu pracy

 • Czym jest mobbing 
 • Cel stosowania zachowań mobbingujących
 • Fazy zjawiska mobbingu
 • Paktyki mobbingu
 • Zachowania mobbingowe
  • Oddziaływania utrudniające możliwości komunikowania się
  • Oddziaływania zaburzające stosunki społeczne
  • Działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby
  • Działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej
  • Działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary
 • Molestowanie
 • Działania nie posiadające znamion mobbingu
 • Cechy - osoby, w stosunku, której stosowane są zachowania  mobbingujące, sprawcy mobbingu, świadka mobbingu 
 • Kroki pracodawcy przeciwdziałające mobbingowi
 • Działania pracodawcy w przypadku zgłoszenia pracownika do pracodawcy  o niezgodnym z zasadami współżycia społecznego zachowaniu innych pracowników    
 • Procedura antymobbingowa i dyskryminacyjna  
 • Konsekwencje prawne dla sprawcy mobbingu 
 • Dochodzenie od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu, nie tylko po rozwiązaniu umowy o pracę ale także w trakcie trwania stosunku pracy   

 
3.     Roszczenia pracownicze w związku z dyskryminacją i mobbingiem, konsekwencje dla pracodawcy naruszenia zasad równego traktowania, odpowiedzialność związana z kodeksem pracy, kodeksem karnym, kodeksem cywilnym 

 • Roszczenia z tytułu dyskryminacji
 • Roszczenia z tytułu mobbingu

4.    Orzecznictwo sądowe dotyczące dyskryminacji i mobbingu
 

Lokalizacja i termin:

Online w godz. 10:00 - 13:00
10.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 13:00
14.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Cena:

Cena standardowa: 290.00 zł


W ramach opłaty za szkolenie online otrzymasz:

 • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat udziału w szkoleniu w formie elektronicznej.

Rejestracja:

Online w godz. 10:00 - 13:00
10.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 13:00
14.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.