Prawo pracy - rewolucyjne zmiany w 2023/2024 roku

Kategoria: Kadry i płace

Opis szkolenia:

Rok 2023, to ogromne zmiany Kodeksu pracy, regulujące kwestie zatrudniania terminowego, zmieniające zasady udzielania urlopów rodzicielskich, a także wprowadzające zupełnie nowe instytucje prawne takie jak urlop opiekuńczy, czy zwolnienie związane ze sprawami osobistymi. Dowiedz się, jak prawidłowo interpretować wprowadzone zmiany oraz sprawdź jakie zminay czekają nas w przyszłym roku!

Program szkolenia:

1.    Minimalne wynagrodzenie 2024 – jego wpływ na inne świadczenia pracownicze
2.    Ustawa o sygnalistach – etap prowadzonych zmian

 • Cel wprowadzenia przepisów o sygnalistach
 • Kto może być sygnalistą
 • Rodzaje nieprawidłowości zgłaszanych przez sygnalistę
 • Kanały zgłoszeń nieprawidłowości
 • Sankcje za stosowanie odwetu na sygnaliście

3.    Dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych 

 • Cel dyrektywy
 • Kiedy można uznać domniemanie stosunku pracy w zatrudnieniu pracowników pracujących za pośrednictwem platform internetowych
 • Wyzwania dla pracodawców 

4.    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Dyrektywa o jawności wynagrodzeń, zwaną także „dyrektywą równości płac”

 • Kogo będzie dotyczył obowiązek wprowadzenia jawności wynagrodzenia
 • Wpływ przepisów na prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 • Obowiązki pracodawców 
 • Sankcje dla pracodawców za utrzymanie luki płacowej

5.    Zmiany w prawie pracy dotyczące pracowników młodocianych

 • Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym
 • Wykaz niektórych prac wzbronionych, przy których jest dopuszczalne zatrudnienie  młodocianego pracownika

6.     Wzmocniona ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę w związku z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r, poz. 1667)

 • Pracownicy szczególnie chronieni
 • Nakaz sądowy dalszego zatrudniania po wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę

7.    Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy

 • Zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej –  okazjonalna, bezterminowa, hybrydowa
 • Szczególne grupy pracowników, którym na ich wniosek należy udzielić zgody na pracę zdalną
 • Procedura ochrony danych osobowych dla pracowników w pracy zdalnej
 • Zasady BHP – obowiązki pracodawcy w pracy zdalnej  (przygotowanie ryzyka zawodowego/przygotowanie informacji o przestrzeganiu zasad BHP
 • Kontrola pracodawcy pracownika pracującego zdalnie, hybrydowo lub wykonującego pracę zdalną incydentalną – bhp, czas pracy, ochrona danych osobowych
 • Narzędzia pracy, koszty utrzymania „biura” w innym miejscu niż siedziba pracodawcy – zasady rozliczania i  algorytmy do wyliczenia ryczałtów/ekwiwalentów
 • Regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrz zakładowe procedury – proponowane zapisy

8.  Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników

 • Regulamin pracy a nowe zapisy dotyczące monitoringu – badanie trzeźwości 
 • Kto może zostać poddany badaniu trzeźwości – czy pracodawca musi ograniczyć się tylko do zatrudnionych pracowników  -  zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Kiedy badanie trzeźwości pracownika przeprowadza pracodawca a kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego/ specjalistyczne laboratorium – wzór protokołu sporządzonego po przeprowadzaniu badania
 • Parametry – kiedy pracownik traktowany jest jako osoba po spożyciu alkoholu lub pod wpływem alkoholu
 • Wykaz środków odurzających – zgodnie z rozporządzeniem – które działają podobnie do alkoholu
 • Okres przechowywania dokumentacji związanej z badaniem trzeźwości – miejsce archiwizacji dokumentów, w zależności od środków dyscyplinujących zastosowanych przez pracodawcę

9. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych:

 • Elastyczna organizacja pracy
  • Co rozumiemy przez elastyczną organizację czasu pracy
  • Komu przysługuje prawo do skorzystania z elastycznej organizacji pracy
  • Sposób, termin składania wniosku przez pracownika – jakie dane powinien zawrzeć w składanym przez siebie wniosku
  • Sankcje dla pracodawcy za bezpodstawne odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy
 • Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 oraz uprawnienia rodziców dzieci do lat 4
  • Rodzice dzieci do lat 8 – uprawnienie o decyzji w poleceniach pracodawcy dotyczące czasu pracy
  • Rodzice dzieci do lat 4 -  uprawnienia do decyzji o poleceniach pracodawcy dotyczących czasu pracy
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – 2 dni
  • Sytuacje życiowe, w których pracownik będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia
  • Termin składania wniosku na zwolnienie z siły wyższej
  • Wykorzystanie uprawnienia – wniosek na wykorzystanie w dniach czy w godzinach
  • Wynagrodzenie za czas korzystania z uprawnienia
 • Urlop opiekuńczy
  • W jakim celu pracownik wnioskuje o urlop opiekuńczy
  • Wymiar urlopu opiekuńczego
  • Kiedy pracownik może skorzystać z uprawnienia
  • Termin składania wniosku o urlop opiekuńczy – jakie dane należy zamieścić we wniosku
 • Zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim
  • Wymiar urlopu rodzicielskiego
  • Czy urlop rodzicielski musi być wykorzystany zaraz po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego
  • Zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego między rodzicami
  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Urlop wychowawczy a prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie prawa do wychowawczego
 • Urlop ojcowski
  • nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego

10. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów,

 • Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę
  • Umowa o pracę na okres próbny – zmiany zasad nawiązywania umowy na okres próbny – od czego uzależniona jest okres długości umowy na okres próbny
  • Elementy umowy o pracę – zmiany w podstawowych zapisach w umowie o pracę
  • Możliwość wydłużenia umowy na okres próbny o czas nieobecności pracownika
  • Nowe zasady nawiązywania umów na czas określony 
  • Wniosek pracownika o inny rodzaj umowy o pracy
  • Prawo pracownika do zatrudnienia u dwóch pracodawców
 • Zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę
  • Rozwiązywanie umów na czas określony – obowiązek pracodawcy i uprawnienia pracownika
 • Obowiązki informacyjne względem pracownika
  • Nowa, rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
  • Termin na wręczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia
  • W jaki sposób wydajemy pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia
  • Składowe dokumentu Informacji o warunkach zatrudnienia – omówienie konkretnych punktów dokumentu
  • Obowiązek informowania pracownika o nazwie instytucja zabezpieczenia społecznego
  • Obowiązek informowania o zmianie siedziby pracodawcy
 • Zmiany dotyczące czasu pracy
  • Zmian ilości przerw w pracy uzależnionych od ilości godzin pracy pracownika w dobie pracowniczej
  • Czas szkolenia pracownika na polecenie pracodawcy zaliczany do czasu pracy

Interesuje Ci tematyka prawa pracy przeczytaj aktualność: OD 21 LUTEGO, PRACODAWCY MOGĄ KONTROLOWAĆ TRZEŹWOŚĆ SWOICH PRACOWNIKÓW

Prelegenci:

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na  Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner.

Czytaj więcej »

Program:

Online w godz. 10:00 - 15:00 04.09.202310:00:00 - 15:00:00
Online, w godz. 10:00 - 15:00 12.10.202310:00:00 - 15:00:00
Online w godz. 10:00 - 15:00. 09.11.202310:00:00 - 15:00:00
Online, w godz. 10:00 - 15:00. 07.12.202310:00:00 - 15:00:00

1.    Minimalne wynagrodzenie 2024 – jego wpływ na inne świadczenia pracownicze
2.    Ustawa o sygnalistach – etap prowadzonych zmian

 • Cel wprowadzenia przepisów o sygnalistach
 • Kto może być sygnalistą
 • Rodzaje nieprawidłowości zgłaszanych przez sygnalistę
 • Kanały zgłoszeń nieprawidłowości
 • Sankcje za stosowanie odwetu na sygnaliście

3.    Dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych 

 • Cel dyrektywy
 • Kiedy można uznać domniemanie stosunku pracy w zatrudnieniu pracowników pracujących za pośrednictwem platform internetowych
 • Wyzwania dla pracodawców 

4.    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Dyrektywa o jawności wynagrodzeń, zwaną także „dyrektywą równości płac”

 • Kogo będzie dotyczył obowiązek wprowadzenia jawności wynagrodzenia
 • Wpływ przepisów na prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 • Obowiązki pracodawców 
 • Sankcje dla pracodawców za utrzymanie luki płacowej

5.    Zmiany w prawie pracy dotyczące pracowników młodocianych

 • Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym
 • Wykaz niektórych prac wzbronionych, przy których jest dopuszczalne zatrudnienie  młodocianego pracownika

6.     Wzmocniona ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę w związku z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r, poz. 1667)

 • Pracownicy szczególnie chronieni
 • Nakaz sądowy dalszego zatrudniania po wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę

7.    Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy

 • Zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej –  okazjonalna, bezterminowa, hybrydowa
 • Szczególne grupy pracowników, którym na ich wniosek należy udzielić zgody na pracę zdalną
 • Procedura ochrony danych osobowych dla pracowników w pracy zdalnej
 • Zasady BHP – obowiązki pracodawcy w pracy zdalnej  (przygotowanie ryzyka zawodowego/przygotowanie informacji o przestrzeganiu zasad BHP
 • Kontrola pracodawcy pracownika pracującego zdalnie, hybrydowo lub wykonującego pracę zdalną incydentalną – bhp, czas pracy, ochrona danych osobowych
 • Narzędzia pracy, koszty utrzymania „biura” w innym miejscu niż siedziba pracodawcy – zasady rozliczania i  algorytmy do wyliczenia ryczałtów/ekwiwalentów
 • Regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrz zakładowe procedury – proponowane zapisy

8.  Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników

 • Regulamin pracy a nowe zapisy dotyczące monitoringu – badanie trzeźwości 
 • Kto może zostać poddany badaniu trzeźwości – czy pracodawca musi ograniczyć się tylko do zatrudnionych pracowników  -  zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Kiedy badanie trzeźwości pracownika przeprowadza pracodawca a kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego/ specjalistyczne laboratorium – wzór protokołu sporządzonego po przeprowadzaniu badania
 • Parametry – kiedy pracownik traktowany jest jako osoba po spożyciu alkoholu lub pod wpływem alkoholu
 • Wykaz środków odurzających – zgodnie z rozporządzeniem – które działają podobnie do alkoholu
 • Okres przechowywania dokumentacji związanej z badaniem trzeźwości – miejsce archiwizacji dokumentów, w zależności od środków dyscyplinujących zastosowanych przez pracodawcę

9. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych:

 • Elastyczna organizacja pracy
  • Co rozumiemy przez elastyczną organizację czasu pracy
  • Komu przysługuje prawo do skorzystania z elastycznej organizacji pracy
  • Sposób, termin składania wniosku przez pracownika – jakie dane powinien zawrzeć w składanym przez siebie wniosku
  • Sankcje dla pracodawcy za bezpodstawne odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy
 • Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 oraz uprawnienia rodziców dzieci do lat 4
  • Rodzice dzieci do lat 8 – uprawnienie o decyzji w poleceniach pracodawcy dotyczące czasu pracy
  • Rodzice dzieci do lat 4 -  uprawnienia do decyzji o poleceniach pracodawcy dotyczących czasu pracy
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – 2 dni
  • Sytuacje życiowe, w których pracownik będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia
  • Termin składania wniosku na zwolnienie z siły wyższej
  • Wykorzystanie uprawnienia – wniosek na wykorzystanie w dniach czy w godzinach
  • Wynagrodzenie za czas korzystania z uprawnienia
 • Urlop opiekuńczy
  • W jakim celu pracownik wnioskuje o urlop opiekuńczy
  • Wymiar urlopu opiekuńczego
  • Kiedy pracownik może skorzystać z uprawnienia
  • Termin składania wniosku o urlop opiekuńczy – jakie dane należy zamieścić we wniosku
 • Zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim
  • Wymiar urlopu rodzicielskiego
  • Czy urlop rodzicielski musi być wykorzystany zaraz po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego
  • Zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego między rodzicami
  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Urlop wychowawczy a prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie prawa do wychowawczego
 • Urlop ojcowski
  • nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego

10. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów,

 • Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę
  • Umowa o pracę na okres próbny – zmiany zasad nawiązywania umowy na okres próbny – od czego uzależniona jest okres długości umowy na okres próbny
  • Elementy umowy o pracę – zmiany w podstawowych zapisach w umowie o pracę
  • Możliwość wydłużenia umowy na okres próbny o czas nieobecności pracownika
  • Nowe zasady nawiązywania umów na czas określony 
  • Wniosek pracownika o inny rodzaj umowy o pracy
  • Prawo pracownika do zatrudnienia u dwóch pracodawców
 • Zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę
  • Rozwiązywanie umów na czas określony – obowiązek pracodawcy i uprawnienia pracownika
 • Obowiązki informacyjne względem pracownika
  • Nowa, rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
  • Termin na wręczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia
  • W jaki sposób wydajemy pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia
  • Składowe dokumentu Informacji o warunkach zatrudnienia – omówienie konkretnych punktów dokumentu
  • Obowiązek informowania pracownika o nazwie instytucja zabezpieczenia społecznego
  • Obowiązek informowania o zmianie siedziby pracodawcy
 • Zmiany dotyczące czasu pracy
  • Zmian ilości przerw w pracy uzależnionych od ilości godzin pracy pracownika w dobie pracowniczej
  • Czas szkolenia pracownika na polecenie pracodawcy zaliczany do czasu pracy

Lokalizacja i termin:

Online w godz. 10:00 - 15:00
04.09.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
12.10.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online w godz. 10:00 - 15:00.
09.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00.
07.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Cena:

Cena standardowa: 390.00 zł


W ramach opłaty za szkolenie online otrzymasz:

 • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat udziału w szkoleniu w formie elektronicznej.

Rejestracja:

Online w godz. 10:00 - 15:00
04.09.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
12.10.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online w godz. 10:00 - 15:00.
09.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00.
07.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.