Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ


 

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę pod nazwą

AMK SZKOLENIA Katarzyna Boroń

 

§ 1 
Organizator szkolenia

 1. Szkolenia organizuje AMK SZKOLENIA Katarzyna Boroń (Organizator) z siedzibą w Starej Wsi, ul. Brwinowska 52, 05-830 poczta Nadarzyn, na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców CEIDG; NIP 838-164-44-47; REGON 369586681

 

§ 2
Uczestnik szkolenia

 1. Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez AMK SZKOLENIA Katarzyna Boroń, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową).
   
 2. Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

 

§ 3
Oferta szkolenia

 1. Zakres i program szkolenia, miejscowość lub platforma online, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.amkszkolenia.pl.

 2. Dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
   
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

 

§ 4
Zgłoszenie udziału - umowa

 1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy lub przekazując go w formie elektronicznej: e-mailem pod wskazany w formularzu adres e-mailowy. Zgłoszenia można również dokonać za pomocą formularza on-line zamieszczonego na stronie www.amkszkolenia.pl
   
 2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego  pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem.
   
 3. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w § 5 i § 6 Regulaminu.

 


§ 5  
Rezygnacja z udziału - odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie.
   
 2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie.
   
 3. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
   
 4. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu.
   
 5. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą, lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

 

§ 6
Zmiana terminu szkolenia

 1. W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

 

§ 7 
Zmiana wykładowcy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników.

 2. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. 

 3. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

 

§ 8
Cena szkolenia i warunki płatności

 1. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat poszkoleniowy. W przypadku szkoleń stacjonarnych, cena obejmuje również serwis kawowy, poczęstunek.

 2. W przypadku szkoleń stacjonarncyh istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

 3. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie.

 4. Możliwe jest dokonanie zapłaty za kurs zawodowy w ratach. W przypadku rozłożenia płatności na raty – Organizator zastrzega sobie możliwość doliczenia opłaty manipulacyjnej.

 5. Wpłatę za szkolenie należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

 6. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z zamawiającym.

 

§ 9 
Rabaty

 1. Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki.

 2. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.

 3. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

 4. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.


 

§ 10
Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

 2. Reklamacja musi być złożona na piśmie. 

 3. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

 4. Forma rekompensaty będzie każdorazowo ustalana z klientem.

 

§ 11  
Poufność danych

 1. Organizator zobowiązuje się nie ujawniać nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody, jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy.

 2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zachowania poufności, gdzie zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości, które mogłyby ujawnić jakąkolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić dostęp do nich.

 

§ 12 
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez AMK SZKOLENIA Katarzyna Boroń z siedzibą w Starej Wsi, ul. Brwinowska 62, swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2006 poz. 922).

 2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), jest AMK SZKOLENIA Katarzyna Boroń z siedzibą w Starej Wsi, ul. Brwinowska 62, 05-830 poczta Nadarzyn.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów.

 4. Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 5. Mają państwo prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.


 

§ 13 
Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.

 2. Materiały szkoleniowe, uczestnik pobiera formie plików PDF lub otrzymuje podczas szkolenia.

 3. Materiały szkoleniowe udostępniane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.

 4. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem oraz w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.

 5. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.

 6. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób

 7. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę możliwej wizytacji w trakcie realizacji usługi (np. przez opiekuna szkolenia, kierownika jednostki, reprezentanta jednostki nadzorującej z ramienia Bazy Usług Rozwojowych, reprezentanta PARP).