Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Poniższy dokument zwany dalej „Polityka Prywatności” określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników. Całość jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

§ 1
Informacje ogólne

 1. Administratorem danych jest AMK SZKOLENIA Katarzyna Boroń z siedzibą w Starej Wsi, ul. Brwinowska 62, 05-830 poczta Nadaryzn, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP: 838164447,
  REGON: 369586681

 2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem danych pod adresem e-mail: [email protected] lub numerem telefonu 668 219 619.

 3. AMK SZKOLENIA Katarzyna Boroń dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 5. Dane osobowe podawane w serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§ 2
Administrator Danych

 1. AMK SZKOLENIA Katarzyna Boroń jest administratorem danych swoich klientów.

 2. Dane są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 3. AMK SZKOLENIA Katarzyna Boroń jest administratorem danych osób zapisanych na newsletter.

 4. Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług,

  • każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].

 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być dalej przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§ 3
Przechowywanie i przetwarzanie danych

 1. Dane będą przetwarzane w celu:

  • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),

  • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),

  • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),

  • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),

  • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

 2. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:

  • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,

  • dbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne,

  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,

  • spółki z grupy kapitałowej (powiązane z Administratorem).

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

  • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

  • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

 4. Każdemu przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

 5. ​​​​​​​Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

 6. Dane klientów – dane pozyskane podczas zgłoszenia uczestnictwa na szkolenia i kursy organizowane przez Administratora, wypełnienia formularza kontaktowego, kontaktu telefonicznego bądź mailowego w celu otrzymywania informacji o organizowanych przez Administratora usługach, dane pozyskane podczas zapisu na newsletter. Dane przetwarzamy w celu:

  • ​​​​​​​wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),

  • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),

  • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),

  • marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),

  • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenie statystyk, raportowanie, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”),

  • wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),

  • udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”),

  • bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”).

 7. ​​​​​​​Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

§ 4
Automatyczne przetwarzanie danych

 1. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

  • ​​​​​​​​​​​​​​powyższe informacje na Twój temat zbierane przez nas i przez naszych Partnerów, mogą być także wykorzystywane do profilowania reklam i treści poza Serwisami. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam na serwisach mających różnych właścicieli. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach ze wszystkich serwisów współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań odbiorców;

  • na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych;

  • na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane;

  • jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych niespeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies;

  • ​​​​​​​​​​​​​​profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszego serwisu lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w serwisie lub produktach do tych preferencji;

  • profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 

§ 5
Wykorzystywanie mechanizmu cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki:

  • ​​​​​​​​​​​​​​tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. ​​​​​​​Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies



 

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

​​​​​​​Ostatnia aktualizacja: 11.04.2023 r.