ZUS WSTRZYMA WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, UCHODŹCOM Z UKRAINY, NIEZWŁOCZNIE PO OPUSZCZENIU PRZEZ NICH TERYTORIUM POLSKI

Data dodania: 16.08.2023 Kategoria: ZUS

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku utraty przez obywatela Ukrainy legalnego prawa pobytu na terytorium Polski, ZUS pozbawia go prawa do świadczenia wychowawczego.

Pamiętajcie, że Uchodźcy opuszczający nasz kraj, nawet na 1 dzień, muszą przestrzegać ważnych procedur podczas powrotu do Polski

Kiedy obywatelowi Ukrainy przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego?

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski w związku z działaniami wojennymi, ma prawo do świadczenia wychowawczego. Co bardzo ważne, wjazd na terytorium RP, musi zostać odnotowany w rejestrze Straży Granicznej (SG). Tylko wpis do rejestru SG decyduje o legalności pobytu danej osoby w Polsce.

ZUS zobowiązany jest do wstrzymania wypłaty świadczenia wychowawczego, uchodźcom z Ukrainy, opierając się na danych z rejestru Straży Granicznej. Powyższa regulacja ma na celu kierowanie pomocy państwa polskiego tylko do uprawnionych do tego osób.

Kiedy obywatelowi Ukrainy traci prawo do świadczenia wychowawczego?

Jeśli zatem uchodźca z Ukrainy opuścił terytorium RP, ZUS ma obowiązek, niezwłocznie po jego wyjeździe, wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego. W takiej sytuacji, wstrzymanie środków ma charakter tymczasowy i nie wiąże się z całkowitą utratą prawa rodzica do świadczeń.

Co, jeśli uchodźca z Ukrainy wróci na terytorium RP w ciągu 30 dni?

W przypadku, kiedy dana osoba wróci do Polski w ciągu 30 dni, a data wjazdu na terytorium RP zostanie odnotowana w rejestrze SG, legalność pobytu w Polsce nie zostanie utracona, a ZUS wznowi wypłatę świadczenia wychowawczego, z wyrównaniem.

Utrata legalności pobytu w przypadku bezpośredniego powrotu do Polski z Ukrainy.

Ostatnio do ZUS zgłaszają się osoby, które wróciły na terytorium RP w ciągu 30 dni od wyjazdu, a mimo to utraciły legalność pobytu, co zostało odnotowane przez SG. Osoby te, prawdopodobnie nie przedstawiły dokumentu elektronicznego diia.pl lub nie zadeklarowały korzystania z ochrony czasowej przy przekraczaniu granicy.

Skutkiem tego, tracą one legalność pobytu, a co za tym idzie prawo do świadczeń po upływie 30 dni liczonych od dnia wyjazdu z Polski.

Co powinna zrobić osoba wjeżdżająca do Polski, by nie utracić legalności pobytu?

Aby nie utracić legalności pobytu, cudzoziemcy powracający do Polski muszą poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej przy odprawie paszportowej, że wjeżdżają do Polski w celu ochrony czasowej i każdorazowo okazać dokument diia.pl.

Co należy zrobić, by przywrócić legalność pobytu?

Osoby, które nie zastosowały się do tych procedur i utraciły legalność pobytu, muszą złożyć wniosek do komendanta posterunku straży granicznej, na przejściu granicznym, które przekroczyły, z prośbą o sprostowanie danych w rejestrze straży granicznej i przywrócenie legalności pobytu. Wniosek taki należy przesłać pocztą elektroniczną na adres konkretnej placówki straży granicznej. Listę adresów e-mail można znaleźć na stronie internetowej Straży Granicznej. Następnie należy poinformować ZUS (w dowolnej placówce lub za pośrednictwem infolinii), o wysłaniu takiego wniosku.

Gdy ZUS otrzyma taką informację i potwierdzi, że dane w rejestrze SG zostały aktualizowane, wznowi wypłatę świadczenia z wyrównaniem za okres, w którym przywrócono legalność pobytu.

Utrata legalności pobytu podczas powrotu do Polski z Ukrainy przez inny kraj strefy Schengen.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku powrotu do Polski z Ukrainy przez np. Słowację lub inne kraje strefy Schengen. Najpierw należy zarejestrować swój wjazd w urzędzie gminy i złożyć wniosek o przywrócenie statusu UKR w rejestrze PESEL. Ważne jest, aby we wniosku podać dokładną datę wjazdu do Polski oraz datę i miejsce przekroczenia zewnętrznej granicy państwa Schengen, która nie jest granicą Polski.

Komendant Straży Granicznej dokonuje aktualizacji danych w swoim rejestrze na podstawie wniosku zarejestrowanego w urzędzie gminy. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest to podstawa do wznowienia wypłaty zasiłku wychowawczego z wyrównaniem za okres, w którym przywrócono legalność pobytu.

Zatrudniasz cudzoziemców z Bloku Wshodniego? Zapoznaj się z obowiązującymi aktualnie procedurami oraz przepisami zmienionymi ustawą z dnia 27.06.2023 roku. Weź udzial w dwudniowym szkoleniu: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Z BLOKU WSCHODNIEGO WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW NA PODSTAWIE USTAWY Z 27-06-2023 ROKU